ที่มา

หอศิลป์พระพิฆเนศวร  มีพื้นที่จัดกิจกรรมแบบหมุนเวียนเท่านั้น จึงมีการจัดกิจกรรมและนิทรรศการที่หลากหลายมีการจัดสัมมนาทางวิชาการและการสัมมนาเชิงปฏิบัติการที่หลายหลายเช่นกัน มีการจัดสัมมนาในระดับนิสิตนักศึกษาและในระดับศิลปินในภูมิภาคระดับชาติ และนานาชาติ