กฎระเบียบในการขอใช้บริการ หอศิลป์พระพิฆเนศวร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กฎระเบียบในการขอใช้บริการ หอศิลป์พระพิฆเนศวร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เพื่อให้การบริการวิชาการของหอศิลป์พระพิฆเนศวร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บังเกิดผลดีในวิชาการศิลปะและเป็นประโยชน์ต่อสังคม จึงได้กำหนดกฎเกณฑ์ในการขอใช้บริการด้านต่างๆดังต่อไปนี้

1. กำหนดเวลาให้บริการ ดังต่อไปนี้

1.1  กำหนดเวลาให้บริการ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ

1.2  นอกเหนือจากเวลาดังกล่าว ให้รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ ศิลปกรรม และกิจการพิเศษเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสมเป็นกรณีไป

2. ผู้มีสิทธิใช้บริการ จำแนกเป็นประเภท

2.1 นิสิตและบุคลากร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2.2 หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2.3 หน่วยงานราชการภายนอก

2.4 บุคคลทั่วไปหรือหน่วยงานเอกชน อื่นๆ

3.  ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ใช้บริการหอศิลป์พระพิฆเนศวร จะต้องรักษาความสะอาด และระมัดระวัง ทรัพย์สินของทางราชการให้คงสภาพเดิม หากชำรุดเสียหาย หรือ สูญหาย จะต้องชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงิน หรือ ทรัพย์สินตามจำนวนและคุณภาพไม่ต่ำกว่าของเดิม

4. การขอใช้และการให้บริการ
หอศิลป์พระพิฆเนศวร ดำเนินการให้บริการดังต่อไปนี้

4.1 จัดนิทรรศการแสดงงานศิลปะ หรืองานออกแบบ

4.2 กิจกรรมอันเกี่ยวข้องกับศิลปะและวัฒนธรรม อื่นๆ

5. พื้นที่ให้บริการและติดต่อหอศิลป์พระพิฆเนศวร
ห้องศูนย์ข้อมูล คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

6. ผู้ขออนุญาตใช้พื้นที่ ยื่นคำขออนุญาตใช้สถานที่ ต่อคณะกรรมการหอศิลป์พระพิฆเนศวรก่อนล่วงหน้า 1-2 เดือน เพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการหอศิลป์พระพิฆเนศวร และเมื่อได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหอศิลป์พระพิฆเนศวร แล้วจึงใช้อาคารสถานที่ได้

7. การพิจารณาคัดเลือกผลงาน เรียงลำดับความสำคัญดังนี้

7.1 ผลงาน (เสนอตัวอย่างผลงานที่จะจัดแสดง ขนาด  จำนวนของผลงาน)

7.2 ประวัติศิลปิน ประวัติการแสดงผลงาน และเกียรติประวัติที่ได้รับอื่นๆ เช่นโครงการ นโยบาย หรือเอกสารรับรองจากหน่วยงานหรือองค์กร

7.3 แบบฟอร์มขอใช้พื้นที่หอศิลป์พระพิฆเนศวร ติดต่อขอรับได้ที่ห้องศูนย์ข้อมูล คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

8. หากเกิดความเสียหายใดๆแก่นิทรรศการในระหว่างการแสดง เนื่องจากเหตุสุดวิสัยหรืออุบัติเหตุก็ตามหอศิลป์พระพิฆเนศวร จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายนั้น

9. ในกรณีมีความจำเป็น เพื่อประโยชน์แก่ทางราชการหรือในกรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือระเบียบของหอศิลป์พระพิฆเนศวร หอศิลป์พระพิฆเนศวรขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการขออนุญาตใช้สถานที่ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าภายในระยะเวลา 1 เดือน ซึ่งในการยกเลิกนั้นหอศิลป์พระพิฆเนศวรจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่จะเกิดขึ้น

10. การขอใช้บริการหอศิลป์พระพิฆเนศวร นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ดังที่กล่าวมา ตามข้อ 1-9 ให้อยู่ในดุลยพินิจของรองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ ศิลปกรรม และกิจการพิเศษ