พันธกิจ

            1. เป็นหน่วยงานเผยแพร่วัตถุทางด้านศิลปะทั้งศิลปะแบบประเพณีและศิลปะร่วมสมัยของศิลปินในภูมิภาค ประเทศและสากล

            2. วางแผน คิดค้น วิเคราะห์ วิจัย เรื่องราวทางด้านศิลปะ สาขาทัศนศิลป์เพื่อการคิดค้นและพัฒนาการจัดแสดงและการปรับปรุงหอศิลป์

            3. ให้บริการทางการศึกษา จัดกิจกรรม จัดนิทรรศการให้ความรู้ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจการต่างๆ ของหอศิลป์

            4. ประสานงานให้ความร่วมมือ แลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการและการแสดงภาพศิลปกรรมชิ้นเยี่ยมกับหน่วยงาน องค์กรทั้งในและต่างประเทศ

            5. ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหาทางวิชาการ และให้ความร่วมมือส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมศิลปะของภาครัฐและเอกชน