ที่ตั้ง

ห้องศูนย์ข้อมูล ชั้น 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม